2014-07-25
50 + doświadczenie

 

   Projekt współfinannsownay ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pracodawco, wspieraj pracowników w wieku 50 + !

Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Caritas Polska (Lider projektu), Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie oraz firmą Agrotec Polska sp.  z o.o. realizuje projekt pod nazwą "50 + doświadczenie". Projekt dotyczy pracowników, będących w wieku po 50 roku życia oraz ich firm-pracodawców.

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie badań, w celu oceny sytuacji osób po 50-tym roku zycia na rynku pracy w województwie lubelskim. Analiza rezultatów badania była podstawa do opracowania modelu wsparcia motywacji do pracy i rozwoju zawodowego pracowników po 50 roku życia w miejscu pracy i  w środowisku lokalnym. Model zawiera wskazówki i narzędzia do samodzielnej budowy systemu motywacyjnego i stymulowania potencjału rozwojowego pracowników w wieku po pięćdziesiatym roku życia.

Styosując model w praktyce firmy mogą dokonać diagnozy swojej kultury organizacyjnej przed wszystkim w kontekście sytuacji osób po pięćdziesiatym roku życia, zatrudnionych w firmie. Diagnoza ma formę nini raportu, dzięki któremu firma może poprawić funkcjonowanie osób zatrudnionych w firmie nie tylko po 50 roku zycia. Następnym etapem są dwa szkolenia dla kadry menedżerskiej. Pierwsze (w wymiarze 8 godz.) poświęcone jest prowadzeniu rozmów okresowych z pracownikami. Kształcone sa uniwersalne umiejętności, które pozwolą prowadzić rozmowy okresowe (kwartalne, półroczne czy roczne) uwzględniajace rozwój miękkich kompetencji pracowniczych, które są istotne w danej firmie, nie tylko w odniesieniu do osób 50 plus. Jednocześnie w trakcie szkoleń w systematyczny sposób opisany jest model prowadzenia takich rozmów, który można zastosować w całej firmie. Drugie szkolenie obejmuje rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów rozwijajacych kompetencje pracownicze; w trakcie okresowych spotkań i/lub w bieżącej pracy. Menedżerowie uczą się stawiać cele rozwojowe swoim pracownikom i budować pozytywne, motywujące plany ich realizacji, zgodnie z metodologią coachingową proponowaną przez `Noble Manhattan Coaching`. Menedżerowie otrzymują zadania do wykonania; wdrożenie ocen okresowych oraz rozmów motywacyjno-rozwojowych. Cały proces szkoleniowy i praktyczny w firmie przeprowadzany jest i wspierany przez konsultantów. Menedżerowie współpracują z pracownikami, z drugiej strony pracownicy we współrpacy z konsultantami (8 godz.) mogą otrzymać diagnozę własnego potencjału zawodowego i osobowego. Wykorzystywane są testy i ich interpretacja przez konsultantów. Jednocześnie każda z osób 50 plus ma możliwość pracy nad swoimi celami rozwojowymi w ramach trzech sesji coachingowych. jeśli jest potrzeba to konsultanci przeprowadzają w firmie szkolenia uzupełniające grupowe lub indywidualne - np. z radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej czy zarządzania proejktami.

Ostatnim elementem współpracy z firmą jest utworzenie w firmie zespołu mieszanego, złożonego z równej liczby pracowników "50 plus" oraz młodszych. Na kilku krótkich spotkaniach razem pracują nad poprawą współpracy międzypokoleniowej i nad możliwosciami poprawy funkcjonowania osób starszych w firmie, z korzyścią dla firmy jak i dla samych zainteresowanych.

Aktual;nie, model wsparcia wypracowany w ramach proejktu jest już testowany w pierwszych firmach z regionu lubelskiego.

ZAPRASZAMY wszystkie firmy (z sektora MSP - małe i średnie przedsiębiorstwa) z terenu woj. lubelskiego zainteresowane poprawą efektywności zarządzania wiekiem i chęcią wsparcia rozwoju zawodowego i motywacji pracowników w wieku 50+, do wdrożenia wyżej opisanego modelu wsparcia, bezpłatnie w ramach projektu.

Kontakt:

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, Anna Kulik, tel.: 81 532 12 45, e-mail: rig@interia.pl

Krajowa Izba Gospodarcza, Barbara Kosicka, tel.: 22 63 09 661, e-mail: bkosicka@kig.pl

 


drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: