2012-03-20
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej DKEO

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej (DKEO) został założony 3 marca 2008 roku w Świdnicy, jako dobrowolne porozumienie przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, gmin, organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii oraz propagujących ideę poszanowania energii, a przy tym działających na terenie Dolnego Śląska.
Od momentu założenia nowa inicjatywa klastrowa przyciągała nowe podmioty, dzięki czemu udało się zbudować dużą grupę firm i instytucji wspierających nawzajem swoje działania skupione wokół wspólnych celów.
Potencjał Klastra można mierzyć przede wszystkim liczbą i różnorodnością tworzących go podmiotów. W przypadku DKEO, po nieco ponad 2 latach funkcjonowania to już ponad 30 firm i ponad 10 instytucji tworzących wspólny front działań promujących ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Aktualnie roczna wielkość obrotów tylko w samych firmach klastrowych wynosi ponad 450 mln zł, a wielkość zatrudnienia tylko w firmach klastrowych to blisko 2 tys. osób.
Od momentu powstania, poprzez szereg inicjatyw podejmowanych przez Członków Klastra zarówno pod szyldem organizacji, jak indywidualnie, podejmowane są próby wykształcenia w firmach, instytucjach oraz u osób prywatnych nawyków związanych z efektywnym wykorzystaniem energii zarówno na etapie jej wytwarzania, jak i dystrybucji i wykorzystania u odbiorców końcowych.
Klaster skupia swoje działania na terenie Dolnego Śląska i jest otwarty dla wszystkich podmiotów działających w tożsamych lub zbliżonych obszarach tematycznych oraz zainteresowanych współpracą w ramach tego typu organizacji.

Przedmiotem działań klastra są następujące obszary tematyczne:

 • odnawialne źródła energii,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • racjonalna gospodarka energetyczna,
 • finansowanie przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnej

Korzyści dla Członków

Udział w prężnych i dobrze skoordynowanych inicjatywach klastrowych wszelkiego typu wiąże się w długim okresie z uzyskaniem wielu korzyści materialnych i niematerialnych, które często stają się źródłem przewagi rynkowej dla ich członków. Nie inaczej jest w przypadku Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. Znacząca liczebność firm i instytucji, ich zróżnicowanie oraz skupienie na podobnych celach pozwala na wspólne działanie w wielu dziedzinach życia gospodarczego. Najważniejszymi korzyściami, na jakie mogą liczyć obecni i przyszli członkowie DKEO to:

 • ułatwienie współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu
 • dostęp do wiedzy, know-how i innowacji obecnych w otoczeniu lokalnym,
 • dostęp do nowych technologii,
 • możliwość korzystania z infrastruktury Klastra,
 • dostęp do specjalistycznych produktów, urządzeń i usług realizowanych przez innych członków Klastra,
  • wpływ na rozwój zaplecza edukacyjno-szkoleniowego związanego ze specyfiką działalności członków Klastra (w dłuższej perspektywie oznacza to łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników),
  • wymiana poglądów i doświadczeń, dostęp do nowych rozwiązań i kontakt z wyspecjalizowanymi w swoich dziedzinach instytucjami pozwala na szybsze uczenie się zarówno całej organizacji, jak i wszystkich jej członków,
  • współpraca z innymi podmiotami pozwala na szybsze i łatwiejsze opracowanie i wdrożenie nowych produktów/usług odpowiadających zmieniającym się potrzebom rynku,
  • sprawna komunikacja wynikająca z zaangażowania we wspólne działania Klastra pozwala uzyskać informacje o trendach rynkowych i technologicznych, co ułatwia planowanie strategiczne

OSIĄGNIĘCIA

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej, dążąc do osiągnięcia celów leżących u podstaw jego powstania, zaangażował się w wiele inicjatyw związanych z ochroną środowiska i promocją odnawialnych źródeł energii realizowanych na Dolnym Śląsku. W niektórych przedsięwzięciach DKEO i jego członkowie występowali jako partnerzy, część została zorganizowana przez sam Klaster. Do największych osiągnięć należą:

Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej

Coroczna inicjatywa DKEO skupiona na działaniach edukacyjnych ukazujących możliwości, szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej na Dolnym Śląsku. Dwudniowe forum skupia specjalistów z poszczególnych dziedzin, którzy podczas prezentacji i paneli dyskusyjnych dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami Forum, do których zaliczają się zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele władz samorządowych. Warsztaty i spotkania są prowadzone przez praktyków, w związku z czym umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń bazujących na rzeczywistych wydarzeniach związanych z ich działalnością na rynku energii odnawialnych.

Do tej pory odbyły się 3 edycje Forum (w latach 2007-2009), które skupiały coraz szerszą publiczność. Największym zainteresowaniem cieszyło się ubiegłoroczne, III Forum Energii Odnawialnej odbywające się po hasłem "Praktycy dla Praktyków - dobre praktyki w OZE i efektywności energetycznej". Dwudniowa impreza skupiła ponad 200 uczestników, głównie przedstawicieli samorządów, którzy mieli okazję dowiedzieć się, jak można realizować w gminach projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnych.

Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej

Wydarzenie odbywające się równolegle do Forum Energii Odnawialnej, dające możliwość zaprezentowania się firmom i instytucjom działającym w branży energii odnawialnych. Podczas targów prezentowane są najnowsze rozwiązania możliwe do wykorzystania w firmach, budynkach administracyjnych oraz budownictwie mieszkalnym. Dotychczas odbyły się 2 edycje targów, które za każdym razem skupiały kilkadziesiąt firm po stronie wystawienniczej i kilka tysięcy osób odwiedzających.

X Forum Samorządów Terytorialnych w Kudowie Zdroju

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej był gospodarzem i moderatorem jednego z paneli tematycznych, podczas którego omówiono technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii. Przedstawiciele firm, uczelni i jednostek badawczych zrzeszonych w DKEO omawiali możliwości wykorzystania technologii OZE na Dolnym Śląsku. Panel cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Forum, czego dowodem może być szeroka dyskusja kontynuowana w kolejnych dniach trwania imprezy.

Projekt szkoleniowo-doradczy EkoGmina - strategie rozwoju energetyki odnawialnej w gminach Dolnego Śląska

Projekt przygotowany i realizowany przez Koordynatora Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez umiejętne wykorzystanie energii odnawialnych na trzech szczeblach: lokalnym, powiatowym i regionalnym. Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby związane z koniecznością dywersyfikacji źródeł energii i problemami związanymi z nadmierną energochłonnością wielu inwestycji.

Jego celem jest nie tylko promowanie idei przyjaznych środowisku nośników energii, ale także praktyczne nauczanie realizowania projektów i inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Naszym założeniem jest wzmacnianie administracji poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników JST, promocję edukacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Projekt Eko-Gmina skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego, w tym przedstawicieli gmin wchodzących w skład tych powiatów oraz członków organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem lokalnym z tychże powiatów.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eko-gmina.pl


Szczegółowe informacje o klastrze oraz dane kontaktowe - kliknij tutaj.drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: