2013-01-08
Silicon Valley Acceleration Center

Silicon Valley Acceleration Center (SVAC)

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie D.C. (WPHI), we współpracy z akceleratorem US Market
Access Center  (US MAC), w styczniu 2013 r. uruchamia biuro w Dolinie Krzemowej. Biuro będzie się mieścić w siedzibie US MAC zlokalizowanej w San Jose, CA.

Oferta biura akceleracyjnego WPHI w Dolinie Krzemowej obejmować będzie następujące usługi wspierające proces
ekspansji polskich firm z sektora nowoczesnych technologii na rynku amerykańskim:

 • Udostępnienie powierzchni biurowej
  Powierzchnia biurowa WPHI wraz z
  niezbędną infrastrukturą i usługami (Internet, urządzenia biurowe, sala konferencyjna) będzie nieodpłatnie udostępniana polskim firmom wyłonionym w procesie selekcji, a także przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu oraz administracji zainteresowanym nawiązaniem współpracy z Doliną Krzemową
 • Usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do firm
  Pracownicy biura akceleracyjnego oraz współpracujący z biurem mentorzy świadczyć będą usługi doradcze i
  szkoleniowe, obejmujące m.in. specyfikę ekosystemu Doliny Krzemowej, analizę rynku, identyfikację strategicznych partnerów i klientów, budowanie relacji z inwestorami, rozszerzenie działalności na rynki globalne, pozwalające
  ograniczyć ryzyko związane z procesem wejścia i wyjścia z rynku amerykańskiego.

Podstawowe usługi pracowników biura akceleracyjnego WPHI świadczone będą nieodpłatnie. Natomiast wsparcie mentorów oferowane będzie polskim firmom współpracującym z biurem akceleracyjnym WPHI, w
ramach wynegocjowanej z US MAC oferty.

 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
  Pracownicy biura akceleracyjnego podejmować będą działania mające na celu nawiązanie współpracy z przedstawicielami firm oraz instytucji działających na terenie Doliny Krzemowej. Ważnym elementem prowadzonych działań będzie organizacja spotkań polskich firm z inwestorami w ramach tzw. pitching sessions,
  umożliwiających weryfikację oferowanej technologii oraz modelu biznesowego.
 • Wsparcie polskich misji gospodarczych oraz      branżowych programów promocji eksportu
  W celu zwiększenia wartości merytorycznej programów misji gospodarczych, a także działań promocyjnych realizowanych na terenie Doliny Krzemowej w ramach branżowych programów promocji eksportu, biuro akceleracyjne WPHI służyć będzie pomocą w zaplanowaniu oraz organizacji wizyt, przy wykorzystaniu własnej sieci kontaktów oraz
  wsparciu ekspertów i partnerów skupionych wokół US MAC
 • Prace analityczne
  Pracownicy biura akceleracyjnego prowadzić będą prace analityczne pozwalające na identyfikację trendów istotnych
  dla rozwoju poszczególnych branż w Dolinie Krzemowej: IT/ICT (hardware, software), bio-, nanotechnologie, clean-tech, urządzenia medyczne. Informacje dotyczące obserwowanych w Dolinie Krzemowej procesów gospodarczych udostępniane będą w formie biuletynu informacyjnego, co pozwoli na transfer wiedzy i
  doświadczeń do Polski
 • Promocja polskiej gospodarki
  Jednym z celów biura akceleracyjnego będzie promowanie wizerunku Polski, jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności nacisk położony zostanie na udostępnianie informacji nt. realizowanej polityki innowacyjnej, dostępnych instrumentach wsparcia, a także organizację przedsięwzięć promocyjnych (przynajmniej raz na kwartał).

W celu zapewnienia jakości usług świadczonych przez biuro akceleracyjne WPHI wprowadzony zostanie elektroniczny
system badania satysfakcji klientów, a także dokonywana będzie systematyczna ewaluacja efektów realizowanych działań w ramach wewnętrznej procedury.

Kontakt

Beata Adamczyk, I Sekretarz, Koordynator projektu  beata.adamczyk@trade.gov.pl

Paweł Pietrasieński, Radca-Minister, Kierownik WPHI w Waszyngtonie DC washington@trade.gov.pl

Informacja ze stron: http://washington.trade.gov.pl/pl/SiliconValleyAccelerationCenterSVAC/article/detail,8557,Silicon_Valley_Acceleration_Center_SVAC drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: