0000-00-00
Wirtualna Inicjatywa Klastrowa

Wirtualna Paltforma Klastrowa

Szanowni Państwo,

przedstawiamy inicjatywę dla klastrów i firm, która wykorzystuje wirtualną rzeczywistość i możliwości stworzone przez internet i techniki multimedialne.  
(Informacja została przesłana przez autora Virtual Cluster Initiative i w oryginale, w jęz. angielskim znajduje się poniżej )

Wirtualna Platforma Klastrowa została uruchomiona, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) poprzez
stworzenie możliwości profesjonalnego, zorientowanego na przyszłość zaprezentowania się w Internecie.

Inicjatywy wirtualnego klastra są podzielone na czterech strategiczne dziedziny: marketing, public relations (PR), współpraca przy zakupach, strategicznej współpracy przy dostawach.

Ta przewodnia inicjatywa;  " Wirtualna Inicjatywa Klastrowa " ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu świadomości MŚP,  poprzez wspieranie transgranicznych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz specjalistycznymi ośrodkami badań i Innowacji, które prowadzić mogą do nawiązania strategicznych innowacyjnych aliansów. Ostatecznym celem VCI jest promowanie trwałego wzrostu gospodarczego i dobrobytu, zwłaszcza ukierunkowanego na MŚP.

Głównym celem Wirtualnej  Inicjatywy Klastrowej jest zapewnienie centralnej platformy umożliwiającej wyszukiwanie w Internecie, regionalne, krajowe oraz na rynku międzynarodowym. Wirtualna wystawa jest cyfrową wersja rzeczywistej wystawy wraz z funkcjami cyfrowymi i multimedialnymi. Gdyby wszystkie przedsiębiorstwa i klastry skorzystały z tego
innowacyjnego podejścia multimedialnego do zaprezentowania swoich badań, produktów i usług w sieci internetowej, Wirtualna Inicjatywa Klastrowa zyskałaby charakter pierwszej Międzynarodowej Wystawie, tego typu.

Dzięki tej klastrów, przedsiębiorstwa te mogą również wziąć udział w wspólnych zakupach, których celem jest  przede
wszystkim zwiększenie oszczędności i generowania możliwości dla MŚP, aby zmniejszyć koszty dostaw, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne na rynku dla pojedynczych przedsiębiorstw.

Więcej informacji, prezentacja Virtuelle Cluster Initiative oraz kontakt dla zainteresowanych współpracą miedzynarodową klastrów: 
http://www.virtuelle-cluster-initiative.de/          http://www.virtuelle-cluster-initiative.com


This platform (Virtual Cluster Initiative) was launched to assist small and medium enterprises (SMEs) with a state of the art solution allowing them to present themselves on the Internet, professionally, as well as, in future-oriented way.

Virtual Cluster Initiative’s activities are divided into four strategic areas: Marketing, Public relations (PR), Purchasing
Cooperation, Strategic Purchasing.

This Flagship initiative, the” Virtuelle Cluster Initiative” aims to strengthen the competitiveness and increase the
level of awareness of the SMEs through promoting cross-border links between specialised research and innovation hubs, which leads to strategic innovation alliances. The ultimate aim of VCI is to promote sustainable growth and prosperity
especially targeted for SMEs.

The main objective is to provide a central platform to facilitate the search the Internet, Regional, National and International.
A virtual exhibition is a digital version of a modified real exhibition accompanied with digital and multimedia features. If all companies and Clusters take advantage of this innovative multimedia approach to present their research, products and services on the Web the Internet as such, the Virtual Cluster Initiative will gain the character of the first International
Exhibition.

Through this clustering, these companies can also take part in our purchasing cooperative, which primarily goal is to
increase savings and generate the opportunity for SMEs to cut cost that would otherwise not be available to them alone on the market.


For more information, presentation Virtuelle Cluster Initiative and the contact for those interested in international cooperation clusters:
http://www.virtuelle-cluster-initiative.de/
 http://www.virtuelle-cluster-initiative.com
drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: