KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 12 partnerami – instytucjami otoczenia biznesu, głównie izbami gospodarczymi, realizuje
projekt „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Celem projektu jest rozwój zintegrowanej Sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności do wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przedsiębiorcom oraz wzmocnienie innowacyjności w gospodarce, poprzez tworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami działającymi na rzecz innowacji.

Cele szczegółowe zostały zdefiniowane jako:

 1. Utworzenie na bazie Sieci KIGNET Innowacje „Izbowej sieci wsparcia, współpracy i promocji klastrów”.
 2. Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami a jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Rozwój nowych usług doradczych, proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw.
 4. Rozwój współpracy Sieci KIGNET Innowacje z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

 

Ad. 1. Zadania związane z realizacją celu pierwszego obejmują m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod współpracy pomiędzy klastrami w Polsce, w tym stworzenie platformy internetowej dla inicjatyw klastrowych,
 • opracowanie przewodnika dobrych wzorów i praktyk klasteringu w Polsce,
 • włączenie utworzonej ponadregionalnej sieci wsparcia współpracy, zarządzania i promocji klastrów do sieci klastrów    i inicjatyw klastrowych w Europie,
 • podejmowanie inicjatyw tworzących możliwości biznesowe dla firm działających w klastrach we współpracy z innymi klastrami (kojarzenie partnerów handlowych, spotkania robocze partnerów ),
 • świadczenie usług doradczych dla firm w obszarze inicjatyw klastrowych takich jak; identyfikacja problemów i potrzeb, mapowanie, określenie struktury, organizacji i uczestników, zarządzanie, finansowanie.

W ramach działań w Projekcie, do końca 2010 r. udało się zainspirować i wesprzeć utworzenie i rozwój kilku klastrów. Podejmowane są kolejne inicjatywy, partnerstwa i konsultacje dotyczące tworzenia klastrów, jako skutecznego narzędzia do kreowania innowacji, w szczególności w obszarze innowacji związanych z realizacją unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego.

 

Ad. 2. Realizacja celu drugiego obejmie działania związane z utworzeniem platformy współpracy Biznes - Nauka - Biznes, w tym m. in.:

 • identyfikacja i tworzenie: baz instytucji naukowo-badawczych, centrów transferu technologii, ośrodków badawczo-rozwojowych, parków naukowo-technologicznych wraz z ich ofertą badań i rozwiązań w zakresie nowych technologii; baz firm innowacyjnych gotowych do współpracy technologicznej i kooperacji z innymi firmami; baz ekspertów branżowych,
 • opracowanie narzędzi i metod do audytów innowacyjności w przedsiębiorstwach,
 • przygotowanie (szkolenia i warsztaty) doradców z sieci, świadczących usługi proinnowacyjne informacyjne i doradcze m.in. w zakresie audytów technologicznych i transferów technologii,
 • działania na rzecz praktyk i staży dla studentów,
 • świadczenie usług informacyjnych i doradczych dla firm w zakresie audytów, kojarzenia partnerów i transferów technologii.

Tworzone i budowane są bezpośrednie kontakty pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami, centrami transferu technologii przy uczelniach, w wyniku których świadczone są usługi doradcze dla przedsiębiorstw. Prowadzone są działania na rzecz praktycznego angażowania studentów w prace przedsiębiorstw, w wyniku których studenci odbywają praktyki i staże w innowacyjnych firmach.

 

Ad. 3. W ramach trzeciego celu - Dyfuzja Innowacji -  przewidziano realizację zadań następujących zadań:

 • opracowanie i wdrożenie nowych zakresów usług proinnowacyjnych, doradczych;
 • rozwój narzędzi internetowych dla świadczenia usług on-line,
 • świadczenie usług obejmujących m.in.: kojarzenia partnerów handlowych, przygotowania i organizacji udziału firm    w targach i misjach krajowych i zagranicznych oraz spotkań B2B, identyfikacja i przygotowanie nowych rynków zagranicznych dla firm, doradztwo w promocji, prezentacji, reklamie.

W ramach Sieci KIGNET Innowacje, usługi Partnerów są upowszechniane i dostępne poza regionem działania Partnera.

W wyniku podjętych dotychczasowych działań opracowano i wdrożono ponad 30 nowych lub istotnie zmodyfikowanych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych bezpłatnie przedsiębiorcom, m.in. usługa kojarzenia partnerów zagranicznych/doradztwo proeksportowe, w tym z udziałem w międzynarodowych imprezach wystawienniczych, targach, misjach gospodarczych; Podnoszenie efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstw, w tym audyty energetyczne; certyfikacja udziału w Innowacyjnym Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski.

 

Ad. 4. Cel czwarty projektu wspiera działania pierwszych trzech, w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej poprzez:

 • uczestnictwo w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu wspierających działania proinnowacyjne,
 • udział w seminariach i konferencjach międzynarodowych związanych z promocją i rozwojem innowacyjności,
 • nawiązanie współpracy krajowej i międzynarodowej poprzez poznanie systemów metod i form działania sieci instytucji otoczenia biznesu, wymianę dobrych praktyk, w tym poprzez konferencje, seminaria i wizyty studyjne.

Sieć KIGNET Innowacje jest członkiem międzynarodowych sieci współpracy: EBN European Business Network, ECA European Cluster Alliance, EUNOP EU-Net Oderpartnership, ECTAA European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations, TCI – the global practitioners network for competitiveness, cluster and innovation.

Bardzo ważnym praktycznym wymiarem realizacji projektu jest świadczenie usług doradczych wspierających wdrażanie lub przygotowujących firmy do wdrożenia innowacji.
Usługi świadczone są bezpłatnie przedsiębiorstwom przez konsultantów Sieci KIGNET spełniających wymagane kryteria kwalifikacji i doświadczenia. W uzasadnionych z punktu widzenia potrzeb firmy przypadkach, konsultanci korzystają z wiedzy i doradztwa eksperckiego. W szczególności dotyczy to doradztwa dla przedsiębiorstw, związanego z pozyskaniem i wdrażaniem  nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych. Standaryzowane zakresy usług są definiowane w obszarach w/w celów szczegółowych. Proces świadczenia i jakość usług jest gwarantowana zgodnością z krajowymi standardami dla usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Ponieważ wartość bezpłatnego doradztwa jest dla firmy wartością przyjętej pomocy de minimis, z doradztwa w ramach projektu mogą skorzystać firmy, spełniające kryteria do jej przyjęcia. 


Termin realizacji projektu: II kw. 2009 – II kw. 2012drukuj
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: