Opracowanie i doradztwo we wdrożeniu standardu
Zarządzania Kapitałem Ludzkim "Zatrudnienie Fair Play"


Opis usługi

Warunki Standardu ZFP - 2007, IPED, określają wymagania w zakresie piętnastu procesów odnośnie zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego funkcjonowania. Wymagania te sprowadzają się do opracowania, wdrożenia i ciągłego doskonalenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesami zarządzania kapitałem ludzkim, znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umożliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju organizacji. Dzięki temu organizacja może sprawnie reagować na zmiany wewnętrzne, jak i w otoczeniu zewnętrznym.

Przedsiębiorstwo, które wdrożyło standard "Zatrudnienie Fair Play" ma opracowane procedury i stosuje je w praktyce w zakresie 15 procesów obejmujących następujące zagadnienia:

Proces 1: Misja organizacji
Proces 2: System wartości biznesowych i etycznych
Proces 3: Strategia rozwoju organizacji
Proces 4: Strategiczne planowanie rozwoju zasobów ludzkich
Proces 5: Operacyjne planowanie zatrudnienia
Proces 6: Rekrutacja pracowników
Proces 7: Adaptacja zawodowa pracowników
Proces 8: Rozwój zasobów ludzkich
Proces 9: Ocenianie pracowników
Proces 10: Zarządzanie wynagrodzeniami
Proces 11: Motywowanie pracowników
Proces 12: Włączanie pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu organizacją
Proces 13: Rozwiązywanie konfliktów i zapewnienie dobrych relacji międzyludzkich
Proces 14: Odchodzenie pracowników
Proces 15: Ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi

Wdrożenie standardu "Zatrudnienie Fair Play" może być realizowane samodzielnie przez organizację lub przez organizację wspólnie z konsultantem. W przypadku samodzielnego opracowania standardu konsultanci służą pomocą przy weryfikacji zapisów procesów standardu. Poniżej przedstawiono przykładowy opis przebiegu procesu wdrożenia standardu:

Organizacja powinna:

  1. wyznaczyć spośród pracowników organizacji osobę, która niezależnie od innej odpowiedzialności, powinna mieć odpowiedzialność i uprawnienia, obejmujące opracowanie i wdrożenie niniejszego standardu,
  2. skontaktować się z IPED i KIG w celu nawiązania współpracy z Konsultantem standardu,
  3. umożliwić konsultantom zapoznanie się ze specyfiką organizacji,
  4. zinwentaryzować rodzaj i zakres narzędzi zarządczych wymaganych standardem do poprawnego funkcjonowania systemu w organizacji,
  5. dokonać podziału zadań pomiędzy organizację i IPED/KIG,
  6. ustalić harmonogram osiągnięcia założonych rezultatów w zakresie opracowywania narzędzi zarządzania,
  7. opracować, wdrożyć i ciągle doskonalić ustalone narzędzia zarządcze wymagane standardem,
  8. przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu, oceniające funkcjonowanie systemu zarządzania opartego na standardzie,
  9. podejmować wszelkie niezbędne działania naprawcze, korygujące i doskonalące związane z funkcjonującym systemem.

Po przeprowadzeniu auditu wewnętrznego i po korekcie ewentualnych niezgodności, a także ocenie systemu zarządzania przez swoje najwyższe kierownictwo z udziałem Konsultantów standardu, organizacja może ubiegać się o audit zewnętrzny.  Pozytywne przejście takiego auditu potwierdzone zostaje wydaniem przez IPED certyfikatu zgodności ze Standardem ZFP-2007 oraz umożliwia organizacji posługiwanie się logo "Zatrudnienie Fair Play" wg stosownego regulaminu.


Kontakt z konsultantem:

Paulina Bednarz
Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa
tel.: (22) 630 98 04
e-mail: pbednarz@fairplay.pl

 

 

 drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: