Usługi doradcze w ramach pomocy de minimis

Wszystkie usługi są świadczone całkowicie bezpłatnie na zasadach tzw. pomocy de minimis.
Pomoc ta stanowi wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom.

 

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna stanowi obszar, który jest ściśle regulowany przez przepisy UE. Zgodnie z nimi obowiązuje zakaz udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej lub udzielenie takiej pomocy wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Jednym  z wyjątków jest pomoc nazwana pomocą de minimis.

Pomoc o niewielkich rozmiarach nie zakłóca konkurencji rynkowej, oznacza to, że pomoc de minimis to forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, w ramach której przyjęto założenie, że ze względu na swoją wartość ma ona nieznaczny wpływ na konkurencję oraz wymianę handlową między państwami członkowskimi UE, dlatego nie stanowi ona de facto pomocy publicznej (w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE), a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.

 

Obowiązujące limity

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią tutaj podmioty działające w sektorze transportu drogowego, dla których wartość ta wynosi 100 tys. euro na okres 3 lat kalendarzowych. W celu obliczenia przysługującego limitu pomocy de minimis bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata.

Pomoc ta może być udzielana przedsiębiorcy niezależnie od jego wielkości. Pomoc de minimis kumuluje się tylko z inną pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy. Korzystając z usług przedsiębiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy nie przekroczył dopuszczalnego dla niego poziomu pomocy de minimis, a dawca pomocy każdorazowo musi wystawić przedsiębiorcy zaświadczenie zawierające wartość przyznanej pomocy.

Przeliczenia na kwotę euro dokonuje się po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu przyznania pomocy.


Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotom gospodarczym działającym:

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

b) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu (są to produkty rolne, przez które rozumiemy płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami),

c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu (są to produkty rolne, przez które rozumiemy płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami), w przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,

d) w zakresie działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

e) w sektorze węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002,

f) w zakresie zarobkowego drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego,

g) jak również, przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz w sytuacji uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

 

Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.drukuj
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: